Om Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av de vanligast förekommande psykiska besvären som till exempel depressioner, ångesttillstånd och fobier. KBT har också visat sig kunna vara effektivt när det gäller behandling av mer ovanliga psykiska tillstånd.

Vad är kbt

De tydligaste kännetecknen är att man fokuserar på de svårigheter som föreligger NU. Man ser att man bäst kan förstå aktuella besvär genom att klargöra hur faktorer samverkar idag. Behandlingen går vanligtvis ut på att ändra på på hur man tänker, agerar och förhåller sig till egna inre upplevelser. Detta kan man göra på många olika sätt. De metoder som används inom KBT är sådana som har visat sig effektiva i forskning. Gemensamt för de flesta personer som arbetar med KBT är att intresset för forskning och att arbeta med vetenskapligt beprövade metoder är mycket stort.

 

Hur går behandlingen till?

Sessionerna kan se olika ut beroende på hur långt man kommit i behandlingen. I inledningsskedet arbetar man mycket med utbildning, så kallad psykoedukation. Inom KBT ser man det som viktigt att få en god förståelse av själva problemet, hur detta uppkommit samt vad som vidmakthåller svårigheterna. Tillsammans formulerar man tydliga mätbara behandlingsmål som sedan utvärderas vid behandlingens slut. Det är vanligt att man använder olika sätt att utvärdera. Till exempel används formulär som är speciellt framtagna för de problem man arbetar med. Innan behandlingen påbörjas får du information om hur behandlingen planeras se ut.

 

Strukturen ser ganska lika ut från session till session. Man inleder med att sätta en agenda och därefter gå igenom veckans hemuppgifter. Under sessionen arbetar man tillsammans med olika tekniker för ett eller ett par teman. Avslutningsvis kommer man överens om nya hemuppgifter och sessionen sammanfattas.

 

Hemuppgifterna anknyter oftast till något man arbetat med under sessionen. Exempel på hemuppgifter kan vara att man får något att läsa, att man ska lyssna på en inspelning av något man gjort under sessionen eller att upprepa en exponeringsuppgift som man utfört med behandlaren. Hemuppgifterna är en mycket viktig del av behandlingen eftersom man tillämpar det man lärt sig i terapin ute i verkliga livet, där man verkligen behöver det.

 

Det finns en mängd olika metoder att arbeta med i KBT. Ett par av de vanligaste metoderna är exponering och beteendeaktivering. När man arbetar med exponering närmar man sig något man är rädd för på ett kontrollerat och gradvis sätt. Detta gör man i syfte att minska rädslan på sikt. Beteendeaktivering går i korthet ut på att åter börja utföra sådant man tidigare, till exempel innan man blev deprimerad, har tyckt om. Även här arbetar man gradvis och på ett sätt som passar klientens aktivitets- och energinivå. Andra vanliga tekniker är beteendeexperiment, problemlösning och tillämpad avslappning. Man väljer tekniker när beteendeanalysen är klar, målen är formulerade och man vet vad man tillsammans kan och vill åstadkomma med terapin.

Visa mer info