Historiskt och idag

Det finns ingen enhetlig teori som förklarar alla psykiska problem eller ger riktlinjer för all slags behandling. Det kognitivt-beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling.

 

Historia

Beteendeterapin (BT) växte fram under 1950-talet och har genomgått en mycket snabb utveckling. Redan i början av 1970-talet hade beteendeterapin passerat den psykoanalytiska terapin räknat i antalet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Sedan 1980-talet började även mer kognitiva metoder att användas, och idag handlar merparten av den psykologiska behandlingsforskningen om kognitiva- och beteendeterapeutiska metoder.

 

Trots att kognitiv beteendeterapi omfattar en mängd teorier och metoder finns tydliga gemensamma drag:

  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt
  • Mycket aktiv terapeut
  • Terapirelation med fokus på samarbete mellan terapeut och klient
  • Fokuserar på nuet, mer än på det förflutna
  • Vetenskaplig utvärdering av metoderna
  • Förändring av metoder i takt med nya forskningsrön
  • Användande av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

 

Forskningsstöd

Den omfattande forskningen har lett till att metoder inom KBT succesivt har förbättrats och förfinats. Idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för de flesta typer av ångestproblem, depressioner och ätstörningar. Vidare har KBT visat sig vara effektivt behandling av sex- och samlevnadsproblem, missbruksproblem och sömnproblem. Detsamma gäller schizofreni, psykosomatik och stressrelaterade problem samt olika former av problem hos barn och personer med neuropsykologiska hinder. Där man jämfört behandlingsresultat av beteendeterapeutiska och kognitivt beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera bättre resultat för BT/KBT. Inte i något område har KBT fått sämre resultat än andra psykoterapeutiska insatser och det är även den metod som har prövats vid flest olika typer av psykologiska problem.

 

Tillgång till behandling

I USA, Kanada, Australien och Storbritannien har beteendeterapi och KBT en mycket stark ställning bland psykologer, psykoterapeuter och övrig personal inom psykiatrin. I Sverige har det varit en långsammare spridning och här är ännu efterfrågan på behandling betydligt större än utbudet. Vissa delar av den offentliga vården saknar egen kognitiv-beteendeterapeutisk kompetens och måste därför remittera klienter vidare.

 

Den senaste tiden har intresset för, och utbildning i, beteendeterapi och KBT ökat även i Sverige. SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) har i sina rapporter om ångest och depression kommit fram till att det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoderna är mycket gott. De riktlinjer som Socialstyrelsen utfärdat för behandling av psykiatriska problem lyfter också mycket tydligt fram kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. De främsta utmaningarna just nu är att värna om kvaliteten på KBT-utbildningar, och att det finns kvalificerade och legitimerade personer som kan utföra behandlingarna på ett bra och säkert sätt.

Visa mer info