Sex & relationer

Relationsproblem kan se olika ut men karaktäriseras ofta av att ett pars umgänge i allt större utsträckning styrs av negativa mönster i kommunikationen dem emellan. Svårigheter i att hantera meningsskiljaktigheter och att tillsammans lösa problem kan leda till upptrappade konflikter eller till att man slutar uttrycka egna behov för att undvika obehagliga bråk. Parbehandling med KBT kan hjälpa.

 

Olika typer av relationsproblem

Vanliga teman för konflikter är att man har olika behov av närhet, egen tid, struktur eller skilda värderingar i viktiga frågor som rör ekonomi, familj eller livsstil. Dessa olikheter kan ge upphov till frustration och önskemål om att vilja förändra sin partner. Förändringsförsöken sker vanligen genom att utöva påtryckningar i form av hot, tjat eller anklagelser. Det sker en polarisering där parterna alltmer försvarar sin egen ståndpunkt och allt mindre lyssnar på och accepterar sin partners åsikter. Paret kör fast i sina försök att lösa problemen och upplever ofta en hopplöshet.

 

Hur går behandlingen till?

När man arbetar med par med KBT inleds behandlingen av en bedömningsfas bestående av ett gemensamt och var sitt enskilt samtal. Syftet är att paret tillsammans med terapeuten ska kartlägga och få förståelse för hur problemen ser ut samt hur relationen har fungerat tidigare. Motivationen för förändring diskuteras och man ställer frågor kring hur benägen man är att göra en förändring. Efter bedömningssamtalen återkopplar terapeuten till paret och ger förslag på behandling. Gemensamt formuleras sedan mål för terapin.

 

Behandlingen inriktas på att öka parternas förståelse för varandras behov. Med hjälp av terapeuten lär sig paret att skifta kommunikationen från påtryckningar och ilska till ett annat mjukare sätt. Man får träna på att våga visa sig sårbar och istället uttrycka så kallade ”mjuka” känslor som ledsenhet, rädsla och besvikelse som ofta är lättare för partnern att ta till sig och förstå. Med en ökad förståelse kan också förändring uppstå i relationen. De olikheter som tidigare utgjorde problem kan istället bli en väg till ökad närhet och tillfredsställelse med relationen. I detta arbete lär sig paret också att upptäcka vilka situationer som brukar kunna bli problematiska och att se hur deras nuvarande beteendemönster kan vara destruktiva för relationen. Genom att bli mer medveten om hur egna beteenden påverkar den andre kan var och en försöka hitta nya, mer effektiva strategier att hantera svåra situationer.

 

Sexuella besvär

En annan viktig fråga kan vara att öka parets sexuella tillfredsställelse. Ibland kan relationsproblemen leda till negativa effekter på den sexuella samvaron. I andra fall kan sexuella funktionsstörningar vara det primära problemet. Hos män kan det röra sig om erektionsstörningar eller problem med för tidig eller försenad utlösning. Hos kvinnor kan det gälla upphetsnings- och orgasmsvårigheter eller vaginism (kramp i slidmynningen). Både män och kvinnor kan ha problem med lusten.

 

Behandlingen vid sexuella problem syftar till att minska de ångestkänslor som kan finnas knutna till problemen. Syftet kan också vara att stärka sexuella känslor, att öka kunskapen om sexualitet och att utveckla nya färdigheter och bättre kommunikationsförmåga. I terapin förmedlar terapeuten kunskaper och ger förslag som paret får till uppgift att träna och tillämpa i hemmiljö.

Visa mer info