Schizofreni

En psykos, vilket inkluderar den specifika diagnosen schizofreni, är ett tillstånd/sjukdom som kännetecknas av att en persons sinnesupplevelse förändras och förvrängs. Man kanske ser eller hör saker som inte finns, eller upplever sig utsatt och sårbar på olika sätt. Det är viktigt att då få rätt hjälp.

 

Vad är en psykos?

När man får en psykos brukar ofta ens tankar, känslor och beteenden förändras avsevärt. Symtom som uppkommer brukar delas in i ”positiva symtom”, som hallucinationer och vanföreställningar, och ”negativa symtom”, som till exempelvis känslomässig avflackning eller viljelöshet. Positiva symtom är sådant som man upplever att det finns för mycket av och negativa symtom sådant som ofta fattas. Utöver detta är ytterligare ett diagnoskriterium att personens funktionsnivå försämras inom flera viktiga områden i samband med insjuknandet. De områden som avses här är förmåga till arbete, mellanmänskliga relationer och personlig omvårdnad. Varje person har en unik kombination av symtom och olika upplevelser. Vissa har enbart någon psykotisk episod med liten påverkan på vardagen och andra påverkas i hög grad och under lång tid. Förbättring och återhämtning är dock möjlig under hela förloppet och även efter lång tid.

 

Hur behandlas en psykos?

Medicinsk behandling med framför allt antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) är idag förstahandsvalet och har stort stöd i forskningen. Dock har man sett i studier att medicinsk behandling kombinerad med KBT kan ge ett bättre behandlingsresultat. Enligt Socialstyrelsen bör KBT vara den psykologiska behandlingform som ska erbjudas i första hand. Under de senaste årtiondena har flera studier visat att olika former av kognitiv beteendeterapi, enskilt och i grupp, kan minska och lindra psykossymtom, framför allt hallucinationer och vanföreställningar.

 

Det terapeutiska arbetet utgår ifrån en individuell analys som man gör tillsammans med personen. Målet är att arbeta fram en bild av hur symtomen utvecklats över tid samt vad det är som gör att symtomen och upplevelserna inte minskar eller försvinner. Målet är att hjälpa personen att göra de psykotiska upplevelserna begripliga och hanterbara samt ge verktyg för att kunna hantera dem. Detta kan innebära att man exempelvis arbetar med upplevelsen av att vara förföljd och bevakad, övertygelsen om att någon försöker förgifta en eller att man hör röster som kommenterar och ger olika kommandon. Det kan ske genom att utveckla de strategier som personen redan använder eller att lära sig nya strategier.

 

I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen att följande behandlingsutbud ska kunna erbjudas i kombination med medicinsk behandling eller som självständiga insatser: Tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer, åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg, utbildning för att ge kunskap om sjukdomen, psykologisk behandling mot kvarstående symtom, kognitiv/social träning, arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning, boende samt åtgärder i form av anpassat stöd. Inom flera av dessa områden finns flera metoder som bygger på en kognitiv beteendeterapeutisk metodik och inlärningsteoretisk grund. Kognitiv träning innebär att i en grupp eller enskilt arbetar med att förbättra sin kognitiva funktion. Social färdighetsträning innebär att man lär sig bättre metoder att klara av en rad vardagssituationer, som till exempel sköta sin egen medicinering eller interagera med andra människor.

 

God behandling kännetecknas av sammansatta och kombinerade insatser som också inkluderar familj och anhöriga. Detta sker genom en gemensam planering som i många fall inkluderar insatser från både kommun och landsting. Anhöriga utsätts för svåra påfrestningar och behöver stöd, information och kunskap. Familjebehandling har visat sig minska risken för återfall hos patienten och öka livskvaliteten för hela familjen.

Visa mer info