Posttraumatisk stress

Nästan alla människor är någon gång i livet med om en mycket påfrestande händelse. Denna kan vara akut och livshotande, som vid till exempel en trafikolycka eller allvarlig skada, men kan också vara mer långvarig och psykiskt belastande, som vid krig eller upprepade övergrepp av olika slag. Ibland leder sådana allvarliga händelser till långvariga besvär. Om dessa besvär är tillräckligt svåra och omfattande brukar man prata om posttraumatisk stress.

 

Vad är posttraumatisk stress?

Extremt stressande händelser skapar en mental och fysisk påfrestning och leder ofta till att den utsatta personen efteråt märker av flera reaktioner på händelsen. Exempel på vanliga sådana reaktioner under de första dagarna och veckorna efter händelsen är ofrivilliga och ibland obehagliga minnesbilder, förändrad sömn och aptit, och ökad nervositet och anspänning. Reaktioner som består över tid samt i ökande svårighetsgrad brukar sammanfattas i begreppet posttraumatisk stress. Vanliga symtom är påträngande minnesbilder, mardrömmar, förändringar i känslolivet med ökad rädsla, vaksamhet och ibland ilska, samt en instinkt att vilja undvika påminnelser av händelsen.

 

Posttraumatisk stress kan upplevas obehagligt. Därför kan det vara bra att veta att det man upplever är ganska vanliga reaktioner efter ovanliga händelser. För de flesta klingar de här reaktionerna av med tiden. Men för en del personer avtar inte reaktionerna ens efter flera veckor eller månader. Omvärlden känns inte längre säker och det är vanligt att känna sig otillräcklig och inkompetent, och att andra människor är opålitliga eller fientliga. Det kan gå ut över relationer och arbetsliv. Då kan man överväga behandling.

 

Hur behandlas posttraumatisk stress?

Psykologisk behandling som inriktar sig särskilt på den traumatiska händelsen och dess konsekvenser är i dagsläget den typ av behandling som har visat på störst effekt när det gäller att behandla posttraumatisk stress. Det finns flera olika varianter av denna sorts behandling som alla kan vara hjälpsamma. I dagsläget finns det dock mest stöd i forskningen för kognitiv beteendeterapi. Detta gäller såväl efter enskilda händelser, till exempel en misshandel, som efter upprepade svåra händelser, till exempel övergrepp i en nära relation. Behandlingen inleds med en noggrann bedömning och analys av individens unika problembild och bygger sedan på en eller två komponenter. Den ena är att med stöd av behandlaren varsamt närma sig och bemästra minnen och andra saker som påminner om händelsen. Den andra är att tillsammans med behandlaren undersöka och förstå tankar och känslor som har följt på händelsen. Det kan exempelvis vara så att personen plågas av tankar om ansvar och skuld, svåra känslor av skam och en upplevelse av att det inte går att berätta för någon om det som har hänt.

 

Det kan verka avskräckande att närma sig just det som känns plågsamt och den största tröskeln är ofta att söka och påbörja behandling. Då kan det vara motiverande att veta att oavsett om händelsen inträffade för några månader eller för flera år sedan så finns det goda chanser att bli hjälpt av en riktigt utförd behandling.

Visa mer info