Paniksyndrom

Tidigare, under 1970-talet, betraktades paniksyndrom främst ur ett biologiskt perspektiv och behandlades med psykofarmaka. Under 1980-talet utvecklades dock en annan förståelsemodell för panikattacker. Idag är behandling med KBT förstahandsval vid behandling av paniksyndrom.

 

Vad är paniksyndrom

Paniksyndrom är ett tillstånd där man drabbas av intensiva attacker av stark rädsla, så kallade panikattacker. Dessa attacker kommer ofta och triggas av sådant som upplevs som hotfullt. Vanliga triggers är förändringar i kroppen som till exempel att hjärtat slår hårdare, att man känner sig varm eller att man blir yr. I och med att kroppsliga symtom upplevs som hotfulla så är personer med paniksyndrom ofta mycket uppmärksamma på små förändringar i kroppen. Typiskt vid paniksyndrom är att den drabbade tolkar dessa reaktioner som farliga vilket gör att man blir rädd. Man kanske upplever att man håller på att dö, förlora kontrollen eller bli galen. Rädslan ökar aktiviteten i kroppen och förstärker ofta symtomen. Det uppstår en ond spiral som vanligtvis mynnar ut i en panikattack. Typiska paniksymtom är andnöd, hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, skakningar och svettningar.

 

Behandling av paniksyndrom

Då många av de reaktioner som sker i kroppen ofta är helt ofarliga så är det viktigt att lära sig mer om hur kroppen fungerar samt vad som händer i kroppen vid en panikattack. Att kroppen varvar upp när vi blir rädda är helt normalt, och fyller viktiga biologiska funktioner. Att ha mer kunskap om vad som händer kan göra att man inte blir lika rädd nästa gång man befinner sig i en liknande situation. På samma sätt arbetar man med andra tankar och tolkningar som klienten kan ha. Det kan handla om att öka distansen till de tolkningar som görs och att skaffa sig ny trovärdig information om vad som faktiskt händer. Man brukar också arbeta med att närma sig både symtom som väcker obehag och sådana situationer där panikattacker vanligtvis uppstår. Detta kallas för exponering och sker på ett strukturerat och i förväg planerat sätt. Ibland arbetar man med andnings- och avslappningstekniker.

 

Agorafobi

Agorafobi är en störning som ofta uppstår som en följd av att man ofta drabbas av panikattacker. En person med agorafobi är rädd för att uppsöka platser som är svåra att fly ifrån och där ingen hjälp finns att få om man skulle drabbas av en panikattack. Exempel på sådana platser kan vara folksamlingar, tunnlar, broar och bussar. Den bästa behandlingen är här gradvis exponering – att frivilligt, planerat och under kontrollerade omständigheter gradvis utsätta sig för det man fruktar. Terapeuten hjälper klienten att stegvis mobilisera modet att utsätta sig för den upplevda faran och att hålla ut, tills de kroppsliga reaktionerna börjar minska. I terapeutens närvaro får klienten en ny tro på sin egen förmåga att hantera situationen. Som en följd minskar också själva rädslan.

Visa mer info