KBT med barn

Kognitiv beteendeterapi har i upprepade forskningsstudier visat sig ge goda resultat för barn och ungdomar med en rad olika psykiska problem. Detta gäller till exempel ångeststörningar, utagerande problem, depression, uppförandestörningar, ätstörningar, skolrelaterade problem, ADHD, autism och självskadebeteenden.

 

Hur ser behandlingen ut?

Behandlingen liknar på många sätt den som ges till vuxna klienter men anpassas utifrån barnets ålder och mognad. Behandlingen tar sin utgångspunkt i en beteendeanalys som syftar till att kartlägga barnets problematik. Man tittar då på problemet ur flera perspektiv för att försöka förstå i vilka situationer som problembeteendet uppträder, hur det yttrar sig och vilka konsekvenser det får för barnet själv, liksom för personer i barnets omgivning. Utifrån denna kunskap planeras sedan behandlingsinsatserna.

 

Behandling av barn omfattar som regel inte bara barnet, utan även föräldrar och ibland också andra viktiga personer i barnets omgivning, såsom förskole- och skolpersonal. Behandlingen kan ske i många olika former, både som individualterapi, gruppterapi, där flera barn går tillsammans i en psykoterapigrupp, eller familjeterapi, där barnet kommer tillsammans med sina föräldrar eller där föräldrarna kommer själva. Behandlingen kan också ske i form av rådgivning och konsultation till personer som i sitt arbete möter barnet.

 

Målet med behandlingsinsatserna är att hjälpa barnet och familjen att hitta nya, mer konstruktiva sätt att hantera de svårigheter som barnet tampas med, för att på så sätt öka barnets livskvalitet och funktionsnivå. Längden på behandlingen varierar. Den kan ske vid något enstaka tillfället eller pågå under flera års tid.

Visa mer info