Fobier

Vid fobier är ångesten knuten till bestämda situationer eller objekt. Specifika fobier är avgränsade till en typ av föremål eller situation. Vanligt är fobier för ormar, spindlar, blod eller höga höjder. Denna form av starka rädsla kan ofta botas med korta och intensiva behandlingsinsatser. Ibland räcker det med en enda lång session.

 

Behandling av specifik fobi

Grundprincipen för behandling med KBT är att klienten behöver möta det som skapar rädslan. Behandlingen är mycket strukturerad och sker planerat, alltså utan överraskningar för klienten. Ofta arbetar man stegvis med att närma sig det man fruktar, något som kallas för gradvis exponering. I takt med att klienten gör framsteg i behandlingen ökar den upplevda kontrollen över situationen. Resultatet av behandlingen blir oftast att klienten utvecklar mer verklighetsförankrade föreställningar om både situationen och den egna förmågan att hantera den.

 

Behandling av social fobi

Social fobi är en stark rädsla för att bli bedömd och granskad av andra människor. Om man har social fobi är det vanligt att sådana situationer undviks helt, eller uthärdas under starkt obehag. Om man inte kan undvika att vara i sociala situationer, händer det att man utvecklar beteenden och strategier, så kallade säkerhetsbeteenden, som kortsiktigt gör att man känner sig säkrare. Exempel på säkerhetsbeteenden kan vara att vara tyst, att noga tänka igenom vad man ska säga eller vad man har sagt, att tala med låg röst och att låta bli att ta ögonkontakt. Dessa säkerhetsbeteenden betraktas inom KBT som ett slags undvikande då de hindrar en från att uppleva att situationen inte är så farlig.

 

När man arbetar med KBT för social fobi får man tillsammans med terapeuten ta reda på mer om sina säkerhetsbeteenden och hur dessa kan upprätthålla rädslan för sociala situationer. För att övervinna sin sociala rädslan och känna sig mer avslappnad i sådana situationer får man göra olika experiment med att förändra sina säkerhetsbeteenden på ett sätt som gör att man kan skaffa sig ny information. Ofta behöver man också närma sig olika situationer som man vanligtvis undviker likt hur man arbetar med specifika fobier.

 

Det är ganska vanligt att arbeta med social fobi i gruppterapi där deltagarna får rollspela svåra situationer, diskutera sin egen och andras tolkningar av situationen och försöka komma fram till alternativa, mer realistiska förhållningssätt. De allra flesta blir allmänt stärkta av sina framsteg i behandlingen och kan känna det skönt att träna detta tillsammans med andra med liknande besvär. Behandling med KBT tycks leda till att klienten utvecklar nya strategier och mer konstruktiva sätt att aktivt ta itu med problemfyllda situationer. Det är inte ovanligt att förbättringen fortsätter också sedan terapin är avslutad och generaliseras till andra situationer.

Visa mer info