Dialektisk beteendeterapi

DBT är en kognitiv beteendeterapeutisk behandling som framför allt används för att behandla självmordsbenägna och självskadande multiproblemklienter. Personer som har dessa problem bedöms ofta lida av instabilitet i sina känslor vilket kan orsaka problem inom ett stort antal områden såsom relationer, arbete, psykiskt mående och ätande.

 

Hur går behandlingen till?

Behandlingen börjar med en förberedelsefas där man går igenom vad en DBT- behandling innebär och hur den är tänkt att hjälpa. Personen uppmanas sen att ta ställning till om hon/han är villig att binda upp sig för att arbeta under en bestämd tidsperiod, vanligast ett år eller sex månader (vanligt för ungdomar). Klienten skriver sedan ett kontrakt för en bestämd tids behandling.

 

En full DBT-behandling består av flera delar. De som utför behandlingen ingår alla i ett DBT-team som gemensamt träffas i en konsultationsgrupp en gång i veckan. I gruppen ger man varandra handledning och stöd samt håller varandra informerade om vad som händer med de klienter som ingår i behandlingen. Klienten tilldelas en individuell terapeut och går med i en färdighetsträningsgrupp där det finns två färdighetstränare.

 

Personer med denna problematik tros ha en stor känslomässig sårbarhet och svårigheter att hantera starka känslor och negativ stress. Under den första fasen av terapin inriktas behandlingen på att ge klienterna färdigheter för att minska farliga beteenden och på att uppnå viss stabilitet. Klienterna lär sig psykologiska färdigheter i färdighetsträningsgruppen, övar dem i gruppen och även hemma mellan träffarna. Hon/han får samtidigt hjälp av sin individualterapeut att använda färdigheterna i personliga problemsituationer. Detta sker dels under individualsessionerna och dels genom det så kallade telefonstödet där klienten får ringa sin terapeut och be om hjälp med användande av färdigheter i vardagen. Målet är att förhindra impulsdrivna självmordsförsök, allvarliga självskador och livskvalitets- och relationsförstörande beteenden, samt att generalisera färdigheter under verkliga stressförhållanden. I de allra flesta fallen arbetar man också med personer i klientens miljö då omgivningen ofta är delaktiga i vidmakthållandet av lidandet och problembeteendena.

 

Först när klienten har tillägnat sig färdigheter och stabiliserat sitt liv kan man arbeta med andra mål i terapin. Detta sker vanligtvis efter det första året, men kan också påbörjas tidigare om klienten stabiliseras snabbare, eller senare om det behövs mer tid för färdighetsträning. En förutsättning för fortsatt terapi är dock att man ser framsteg. Ofta har klienterna svåra obearbetade trauman som ger upphov till mycket undvikande, återupplevande av obehagliga känslor, mardrömmar etc. Denna problematik samt andra eventuella problem med ångest, depressioner, missbruk, ätstörningar och relationer, blir möjliga att arbeta med när klienten kan hantera och stå ut i situationer som väcker starka känslor. Denna känslohantering är nödvändig för att kunna genomföra annan behandling. Att man inte tagit hänsyn till detta ses som ett skäl till att många andra behandlingsförsök misslyckats att förbättra klientens funktion och mående.

 

På senare tid har forskning kommit som pekar mot att enbart färdighetsträning enlig DBT kan ha god effekt på ett flertal kliniska problem, även utan att paras med individualterapi. Man kan, men behöver inte, kombinera med andra behandlingsinsatser. För gruppen med de allvarligaste problemen rekommenderar man dock fortfarande full DBT enligt beskrivningen ovan.

Visa mer info