ADHD & autism

ADHD och diagnoser inom autismspektrum (ASD) är båda utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta betyder att vissa symptom har funnits redan under barndomen. När symptomen orsakar betydande funktionsnedsättningar i vardagen kan en diagnos ställas även hos en vuxen person.

 

Behandling av ADHD

Socialstyrelsen publicerade 2014 ett nytt nationellt kunskapsstöd om ADHD. Precis som i kliniska riktlinjer i andra länder, rekommenderar man även i Sverige en kombination av läkemedelsbehandling och icke-farmakologisa insatser för personer med ADHD. En första icke-farmakologisk insats kan vara en ADHD-kurs som man går tillsammans med närstående. Det kallas för psykoedukation eller psykopedagogik och innebär att man får kunskap om ADHD och vilken behandling och vilket stöd som finns i samhället. Många uppskattar möjligheten att få träffa andra i liknande situation. Ofta påbörjas läkemedelsbehandling före eller parallellt med den psykoedukativa insatsen. En del behöver också annan typ av stöd, till exempel när det gäller arbete eller struktur i vardagen.

 

En del vuxna med ADHD har behov av att utveckla olika färdigheter som underlättar i vardagen. Det kan handla om till exempel relationsfärdigheter, färdigheter i att hantera ilska, färdigheter i att organisera, planera och hantera tid. Då kan kognitiv beteendeterapi i form av färdighetsträning vara ett bra alternativ. Färdighetsträningen sker ofta i grupp och deltagare får där stöd av gruppledarna när man ska träna på de nya färdigheterna och planera sina hemuppgifter. Många vuxna med ADHD har varit med om en hel del misslyckanden och har negativa tankar om sig själva. En färdighet man ofta tränar på i gruppen är att kunna acceptera sig själv som man är.

 

Behandling av autism

För autismspektrumstörningar (ASD) finns för närvarande ingen vedertagen läkemedelsbehandling. Behandling har traditionellt inneburit anpassning i miljön och olika psykoedukativa insatser (det vill säga att ge kunskap om autism för personen själv och dennes nätverk). Under de senaste åren har dock en del studier publicerats om olika typer av färdighetsträning som kan ges individuellt eller i grupp. Precis som för ADHD innebär färdighetsträning att ändra på de beteenden som man upplever som problematiska och samtidigt bli bättre på att acceptera sig själv som man är med sin unika personlighet och sätt att fungera.

 

Det är relativt vanligt att man har båda diagnoserna ADHD och ASD. Individuell bedömning är central för beslutet om vilken/vilka insatser som är viktigast att börja med.

Visa mer info